sh(r)ine

fass fass fass
ade!

fas
sad

sade
schade

fass fass
satt?

fassade.

Comments are closed.